วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

วงกลม 1 หน่วย

 
วงกลม 1 หน่วย 
 
คือวงกลมซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ (0,0) และรัศมียาว 1 หน่วย

มีสมการเป็น x2 + y2 = 1 และมีรูปดังนี้ 
 
 
 

จากสูตรความยาวเส้นรอบวง    =     2¶r
รัศมีวงกลมยาว 1 หน่วย  ย่อมหาความยาวเส้นรอบวงได้

เส้นรอบวงยาว  =  2¶ (1)  =  2¶  หน่วย

ถ้าให้ P(Θ) = (x,y) เป็นส่วนปลายส่วนโค้งที่วัดจากจุด (1,0) ไปตามส่วนโค้งของวงกลม 1 หน่วย
1.ถ้า Θ  ≥ 0 จะวัดส่วนโค้งจากจุด (1,0) ไปในทิศทวนเข็มนาฬิกา
2.ถ้า Θ  < 0 จะวัดส่วนโค้งจากจุด (1,0) ไปในทิศตามเข็มนาฬิกา
วงกลม  1  หน่วย มีลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ
“มุมที่จุดศูนย์กลาง  Θ  เรเดียนมีค่าเท่ากับความยาวของส่วนโค้งที่รองรับมุมนั้นยาว Θ หน่วย”